Vklad do katastra nehnuteľností

Vlastnícke právo (záložné právo, vecné bremeno atď.) k nehnuteľnosti vzniká, mení sa a zaniká vkladom do katastra nehnuteľností. Konanie o povolení vkladu do katastra sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania.

Návrh na vklad sa podáva písomne na podateľni príslušneho katastrálneho odboru, pre kataster je potrebné len jedno vyhotovenie, na ostatné kópie návrhu na vklad (počet podľa účastníkov konania) kataster vyznačí dátum, hodinu a minútu podania, počet príloh.

Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušnú správu katastra. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie správa katastra vymaže z evidencie. 

V prípade, že do 90 dní odo dňa doručenia oznámenia  návrh na už avizovaný vklad podáte, správny poplatok za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra sa zníži o 15€. Zaplatíte 51€ namiesto 66€.

Prílohy k návrhu na vklad:

a)      zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti, v dvoch vyhotoveniach, napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva,

b)     verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva (napr. výmer o vlastníctve pôdy),

c)     identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

d)     geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,

e)     dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa § 42 ods. 3 katastrálneho zákona č. 162/1995 Z.z,

f)      oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe.

 

Správne poplatky a lehoty povolenia vkladu do katastra:

a)     klasický vklad so správnym poplatkom vo forme kolkov 66€ katastrálny odbor rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia návrhu (ak je návrh podaný elektronicky je poplatok 33€),

b)     urýchlený vklad so správnym poplatkom vo forme kolkov 266€ rozhodne do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad na základe žiadosti o urýchlené konanie (ak je návrh podaný elektronicky je poplatok 133€),

c)     do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, ktorá nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Poznámka: Poplatok sa znižuje o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 zákona o katastri nehnuteľností bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

 

Katastrálny odbor môže konanie o návrhu na vklad povoliť, prerušiť alebo zastaviť.

Ak sú podmienky na vklad splnené, kataster vklad povolí; inak návrh zamietne.

Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania.

Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia katastra o jeho povolení, to znamená, že vlastnícke právo prechádza na nového vlastníka až odo dňa povolenia vkladu do katastra nehnuteľností.

 

 


Kontakt

SLEMI Geodézia & Reality

Šustekova 49
851 04 BratislavaPo-Pi, 8h-19h
Tešíme sa na Vás!
Zavolajte nám vopred !
Bývame viac v teréne ako v kancelárií.


Geodézia a poradenstvo:
tel: 0948 504 599
tel: 0917 314 125


Odkazy

16.03.2022 17:00

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Celý článok

—————

16.03.2022 17:00

Katastrálny portál

Katastrálny portál.

Celý článok

—————