Správne poplatky - kolky

Výšku poplatkov na katastri určuje sadzobník zákona o správnych poplatkoch.

 

Základné informácie z katastra nehnuteľností

Poplatok
Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností (list vlastníctva) 8 €
Kópia z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu A3, A4 8 €
Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel alebo grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy 8 €
Kópia originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov. 8 €

Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu uvedených listín       

3 €

 

Vklad do katastra nehnuteľností

Poplatok
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastnickeho práva, záložneho práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o návrhu rozhodnúť do 30 dní od doručenia návrhu. 66 €
Urýchlené konanie o návrhu na začatie konania o povolení vkladu k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t.j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena alebo predkupného práva). Okresný úrad by mal o urýchlenom návrhu rozhodnúť do 15 dní od doručenia návrhu. 266 €

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov (napr. darovacia zmluva, súčasťou ktorej je zriadenie vecného bremena – práva doživotného užívania), poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.

Poznámka: Poplatok sa znižuje o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 zákona o katastri nehnuteľností bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

 

Ďalšie informácie z katastra nehnuteľností

Poplatok
Vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel 8 €
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu, náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia 3 €
Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 17 €
Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia 7 €
0verenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27 €
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7 €
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8 €

 


Kontakt

SLEMI Geodézia & Reality

Šustekova 49
851 04 BratislavaPo-Pi, 8h-19h
Tešíme sa na Vás!
Zavolajte nám vopred !
Bývame viac v teréne ako v kancelárií.


Geodézia a poradenstvo:
tel: 0948 504 599
tel: 0917 314 125


Odkazy

16.03.2022 17:00

Katastrálny portál

Katastrálny portál.

Celý článok

—————

16.03.2022 17:00

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Celý článok

—————