Geometrický plán

Geometrický plán je podkladom na právne úkony.

Rozlišujeme rôzne druhy geometrického plánu napr.:

1) Geometrický plán na odňatie z pôdneho fondu

- potrebujete, ak chcete požiadať o stavebné povolenie a druh Vášho pozemku je poľnohospodárska pôda (záhrada, orná pôda, vinica, chmelnica),
- je podladom ku vydaniu Rozhodnutia alebo Stanoviska o odňatí ornej pôdy z poľnohospodárskej pôdy, ktoré vydáva Pozemkový odbor

2) Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

- potrebujete, ak si chcete vziať úver a založiť rozostavanú stavbu na jej ďalšie prefinancovanie (stavba musí byť postavená min. do 1. nadzemného podlažia),
- budete potrebovať aj znalecký posudok na určenie hodnoty rozostavanej stavby (znalec tu spolupracuje s geodetom),
- napíšeme Vám žiadosť o zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností s potrebnými prílohami (napr. geometrický plán, znalecký posudok a pod.),
- môžete potrebovať aj iné dokumenty napr. Rozhodnutie o odňatí ornej pôdy z poľnohospodárskej pôdy a pod.

3) Geometrický plán na zameranie stavby ku kolaudácií

- potrebujete, ak ste nemali už vyhotovený geometrický plán na rozostavanú stavbu,
- geometrický plán dokladáte ku kolaudačnému konaniu,
- napíšeme Vám žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností s potrebnými prílohami (napr. geometrický plán, rozhodnutie o pridelení súpisného čísla a pod.),
- ku prideleniu súpisného alebo orientačného čísla budete potrebovať aj Adresný bod, ktorý vieme zamerať priamo pri meraní geometrického plánu,
- môžete potrebovať aj iné dokumenty napr. Rozhodnutie o odňatí ornej pôdy z poľnohospodárskej pôdy a pod.

4) Geometrický plán na zameranie prístavby

- potrebujete, ak pristavujete ku existujúcej stavbe novú prístavbu (napr. verandu, garáž a pod.),
- geometrický plán dokladáte ku kolaudačnému konaniu alebo ku ohláseniu drobnej stavby,
- napíšeme Vám žiadosť o zápis prístavby do katastra nehnuteľností s potrebnými prílohami (napr. geometrický plán, kolaudačné rozhodnutie a pod.)

5) Geometrický plán na rozdelenie pozemku / pozemkov

- potrebujete, ak chcete nejakú časť pozemku predať, kúpiť, darovať, rozdeliť,
- vyhotovuje sa presne podľa Vašich požiadaviek (požiadavka určená presnou šírkou nového pozemku alebo výmerou nového pozemku alebo podľa určenia miesta delenia v teréne a pod.)
- pri predaji, kúpe alebo darovaní nového pozemku vyhotovíme kúpnu zmluvu alebo darovaciu zmluvu, návrh na vklad kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy,
- ak ostane pôvodný vlastník napíšeme Vám žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností s potrebnými prílohami

6) Geometrický plán na zriadenie vecného bremena (práva prechodu a prejazdu, položenia inžinierskych sietí a pod.)

- potrebujete, ak napr. privádzate nové inžinierske siete napr. vodovodnú, elektrickú, plynovú prípojku alebo kanalizáciu cez cudzí pozemok ku Vašej stavbe, alebo
- ak potrebujete zabezpečiť prístup (prechod, prejazd) na Váš pozemok cez cudzí, susedov pozemok,
- zabezpečíme vyhotovenie zmluvy o vecnom bremene a návrh na vklad zmluvy o vecnom bremene a pomoc pri zápise do katastra nehnuteľností

7) Geometrický plán na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

- potrebujete, ak pozemky nie sú vedené v Registri C katastra nehnuteľností, ale sú vedené napr. v Registri E katastra nehnuteľností alebo v Pozemnoknižnej vložke, a chcete napr. pozemky predávať, kupovať,
- pri predaji alebo kúpe vyhotovíme kúpnu zmluvu, návrh na vklad kúpnej zmluvy,
- ak ostane pôvodný vlastník napíšeme Vám žiadosť o zápis geometrického plánu do katastra nehnuteľností s potrebnými prílohami

Odporúčame pozrieť tiež:

otázky a odpovede.

 

Geometrický plán  sa overuje autorizovaným geodetom a úradne príslušným Katastrálnym odborom Okresného úradu.

Termín vyhotovenia: do 2-3 týždňov od zamerania v teréne (katastrálny odbor má na úradné overenie lehotu 7 pracovných dní)

Cena vyhotovenia: od 167,00 € vrátane kolkov za úradné overenie 27,00 €, počet 3ks, viac informácií geodet cenník.

Čím viac si u nás objednáte tým menej platíte.

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku !

 

 

 


Kontakt

SLEMI Geodézia & Reality

Šustekova 49
851 04 BratislavaPo-Pi, 8h-19h
Tešíme sa na Vás!
Zavolajte nám vopred !
Bývame viac v teréne ako v kancelárií.


Geodézia a poradenstvo:
tel: 0948 504 599
tel: 0917 314 125


Odkazy

16.03.2022 17:00

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Kataster nehnuteľnosti ZBGIS

Celý článok

—————

16.03.2022 17:00

Katastrálny portál

Katastrálny portál.

Celý článok

—————